Strona główna >> Projekty unijne
.

:: "Przedszkole na dobry początek!"
:: "Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji"
:: "Mój pierwszy robot"

Projekty unijne
::

Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji!

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

TERMIN REALIZACJI:
1 lutego 2014 r. - 30 czerwca 2015 r.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest poprawa i wyrównanie szans edukacyjnych 50 niepełnosprawnych uczniów z wiejskiej placówki oświatowej w powiecie grójeckim poprzez organizację wyrównawczych i specjalistycznych zajęć dodatkowych.  

Cele szczegółowe projektu dotyczą przede wszystkim następujących kwestii:

 • wzrost wiedzy i umiejętności 50 niepełnosprawnych uczestników projektu;
 • zapewnienie 50 niepełnosprawnym uczniom i uczennicom profesjonalnego poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej, logopedii i terapii psychologicznej.

UCZESTNICY:
Uczestnikami projektu są osoby w wieku odpowiadającym klasom IV szkoły podstawowej do III klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:

  - zajęcia korekcyjno-sportowe:
  celem zajęć jest wyrównanie deficytów związanych z niepełnosprawnością fizyczną, wzmocnienie efektów bieżącej rehabilitacji oraz zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu uczestników

  -  zajęcia z muzykoterapii:
  celem zajęć jest aktywizacja emocji uczestników projektu, wzmocnienie ich  umiejętności pozytywnej ekspresji, nauka opisywania skojarzeń i odczuć, pobudzenie wyobraźni oraz stworzenie podstaw do działań terapeutycznych.

  - zajęcia wyrównawcze z wykorzystanie ICT w procesie kształcenia:
  celem zajęć jest przyswojenie i powtórzenie wybranych podstawowych zagadnień z zakresu matematyki i informatyki. Uczniowie nauczą się m. in. poruszania się po Internecie, wyszukiwania przydatnych informacji, stosowania nauki w życiu codziennym.

  - zajęcia rozwijające zainteresowania - koła zainteresowań:
  celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczestników o wybranej dziedzinie takich jak np.: koło muzyczno-teatralne, plastyczne, sportowe itp. Działanie to umożliwi zwiększenie szans uczestników projektu na rynku pracy lub kontynuowanie nauki w wybranym kierunku.

  - wyjazdy edukacyjne:
  zorganizowanie wycieczek do Warszawy, w ramach których uczestnicy mają okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik, wydziały techniczne wyższych uczelni, teatr. Celem wyjazdów edukacyjnych jest zapewnienie uczniom praktycznego wymiaru przydatności zajęć, w których uczestniczą.

 • ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE:

  - wsparcie logopedyczne:
  celem spotkań indywidualnych jest wsparcie osób z wadami wymowy w rozwoju prawidłowej mowy. Tematyka jest dostosowywana do potrzeb każdego z uczestników. W ramach spotkań wypracowany zostanie indywidualny plan pracy z każdym uczniem.

  -  terapia indywidualna:
  celem psychologicznego indywidualnego wsparcia jest doradztwo zawodowe i edukacyjne, praca nad zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, zrachowaniami asertywnymi uczestników projektu.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 352 497,70 PLN.

.
Copyright (c) 2014 Infnetia

informacja o dofinansowaniu PFR