Strona główna >> Produkty >> Obieg dokumentów
.

:: Szkolenia informatyczne
:: Mobbing - zabezpiecz firmę
:: Szkolenia językowe
:: Wdrożenia norm ISO
:: Podpis elektroniczny
:: Informatyzacja firm

Produkty
::    
  Workflow
  Obieg dokumentów
  Automatyzcja procesów
  ISO 9000
    
  Zarządzanie zadaniami
  Audity wewnętrzne
  Fax serwer
  Korzyści
 
Workflow
Jest systemem zarządzania organizacją pracy, określanym (Business Process Management), który pozwala automatyzować i zarządzać przepływem informacji (dokumentów, zadań itp.) między pracownikami firmy. Zarządzanie przepływem informacji umożliwia aby dokumenty, procesy oraz zadania były przekazywane od jednego wykonawcy do następnego. Szybkie i sprawne wykonanie zadań i procesów zależy od sprawności i szybkości przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi etapami procesu. Implementacja rozwiązania workflow pozwala nie tyko usprawnić i przyspieszyć działania, ale również uprzyjemnić pracę pracowników i w mniejszym stopniu angażować zasoby ludzkie.
 
Obieg dokumentów
System obiegu dokumentów porządkuje proces odbierania i wysyłania dokumentów. Kluczowym zagadnieniem obiegu dokumentów jest umożliwienie jednoczesnej pracy na tym samym dokumencie wielu osobom. Oznacza to faktyczną, zintegrowaną pracę w zespole, który może być nawet rozproszony terytorialnie. Po zalogowaniu do systemu obiegu dokumentów użytkownik widzi dokumenty, które do niego trafiły. Może przejrzeć historię każdego z nich, dowiedzieć się, kto jest jego autorem, a kto - autorem poprawek. Dokumenty można przydzielać dla innych użytkowników dla ich weryfikacji, potwierdzenia, lub utworzenia nowej wersji dokumentu. System klasyfikuje dokumenty i pozwala grupować je w kartotekach co ułatwia ich wyszukiwanie. Istnieje możliwość kontroli potwierdzeń dowolnych wersji posiadanych dokumentów oraz szczegółowa analiza własnych potwierdzeń. Po za systemem praw dostępu system pozwala na nadawanie praw do przydzielanych zasobów co pozwala np.: przydzielić dokument i zablokować możliwość dalszego przydzielania go innym pracownikom.
 
Ważnym rozwiązaniem jest implementacja mechanizmu monitorowania i powiadamiania (przez komunikator LogiKom umiejscowiony w pasku zadań) o wszelkich zmianach w dokumencie przez pozostałych jego posiadaczy np.:
 • jego edycji,
 • konieczności wykonania wymienionych zadań w związku z uczestnictwem w zdefiniowanych zadaniach lub procedurach (np. audit),
 • dołączeniu komentarza,
 • potwierdzeniach wersji dokumentu (akceptacji, odrzuceniu bądź anulowaniu),
 • alarmy o zbliżających się terminach krytycznych,
 • innych,
 
Automatyzcja przepływu procesów
Ile może kosztować firmę nie zatwierdzona na czas umowa sprzedaży, zamówienie lub dostawa towaru do klienta. Workflow pozwala zarządzać procesem potwierdzeń oraz umożliwia wgląd w całą historię od powstania (dokumentu, zadania, projektu) przez listę osób posiadających wybrane zasoby po wyszczególnienie kolejności potwierdzeń wybranej wersji dokumentu lub zadania. Pracownik po otrzymaniu dokumentu do potwierdzenia (wiąże się z tym wykonanie pewnych czynności) musi podjąć decyzję, np. o przyjęciu sprawy do realizacji, odrzuceniu z powrotem lub odłożeniu na później, a jego przełożony ma w każdej chwili możliwość kontroli stopnia realizacji sprawy.
 
Pełna kontrola nad zmianami ( ISO 9000 )
W przypadku dokumentacji technicznej (choć nie tylko) istnieje konieczność kontrolowania zmian w niej dokonywanych, tak aby w dowolnym momencie można było określić która z wersji dokumentu jest aktualna. IT Logic umożliwia pełną kontrolę nad zmianami dokonywanymi w dokumentach poprzez automatyczne powiadamianie zainteresowanych użytkowników o uaktualnieniach dokonywanych w dokumentach, rejestrację zmian w historii dokumentu oraz uniemożliwienie dokonania zmian w zatwierdzonych wydaniach dokumentu. W odróżnieniu od standardowego systemu plików platforma IT logic umożliwia również przechowywanie wielu wersji tego samego dokumentu.
 • Tworzenie tzw. "obiektywnego dowodu" każdej operacji co jest wymogiem wdrożenia ISO9000,
 • Przez otrzymywane raporty i komentarze możliwe jest analizowanie stanu wdrażania ISO 9000 w firmie,
 • Kontrola i odtworzenie w dowolnej chwili ścieżki jaką przebył dany dokument,
.
 
Zarządzanie zadaniami
System pozwala na rejestrowanie, nadzorowanie i kontrolę stanu realizacji prowadzonych zadań i projektów. Możliwe jest gromadzenie danych i logiczne łączenie informacji o prowadzonych zadaniach co umożliwia tworzenie analiz i raportów. Workflow oferuje elastyczny i efektywny mechanizm workflow management umożliwiający automatyczne sterowanie realizowanymi zadaniami i kontrolę terminów, co zapewnia powtarzalność i zgodność z przyjętymi procedurami. System przepływu zadań pozwala kojarzyć dokumenty z zadaniami i przypisywać wykonanie zadań wybranym pracownikom.
 • dzielenie zadań na podzadania,
 • łączenie zadań w projekty,
 • kontrolę terminów z automatycznym sygnalizowaniem opóźnień w realizacji zadań,
 • możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji znajduje się procedura,
 • gromadzenie wszystkich dokumentów i informacji związanych z każdym zadaniem.
 
Audity wewnętrzne
Audity pozwlają prześledzić przebieg każdego zadania, dokumentu i sprawy. W zależności od nadanych uprawnień każdy uczestnik otrzymuje dokumenty i informacje o przebiegu procesu oraz zadania, które powinien w ramach jego realizacji wykonać. Każdy audit traktowany jest jako osobny przebieg procesu, który swój bieg rozpoczyna od wnioskodawcy planującego audity, a kończy się szczegółowymi komentarzami i raportami.
 
Fax serwer
System pozwala na automatyczną obsługę faksów przychodzących i wychodzących przez co możliwy jest dostęp do odebranego lub wysłanego faksu przez moduł użytkownika i zarządzanie faksem jak zwykłym dokumentem w systemie. Faksy mogą być wprowadzane
 • automatycznie wszystkie faksy wchodzą do systemu otrzymując numer w książce korespondencyjnej,
 • półautomatycznie recepcjonistka lub osoba odpowiedzialna przegląda faksy które przyszły i sama decyduje które faksy powinny być wprowadzone do systemu, pozwala to uniknąć wprowadzania ofert reklamowych lub błędnych faksów,
 
Korzyści

 Zarządzanie organizacją pracy
 
Usprawnienie komunikacji i pracy grupowej
Kontrola procesów zachodzących wewnątrz firmy
Przygotowanie, planowanie i realizacja auditów wewnętrznych.
Udostępnienie mechanizmów zarządzania projektami oraz nadzoru nad ich grupową realizacją,
Umożliwia wdrożenie i utrzymanie norm ISO 9000.
Obsługa mechanizmu potwierdzeń dokumentów i zadań
Szybki przydział zadań konkretnym pracownikom lub działom
Wdrożenie standardów szablonów procesów i dokumentów
Raporty z postępów wykonania spraw

 Zarządzanie dokumentami
 
Przejrzysta ewidencja dokumentów
Obsługa procesu tworzenia projektów dokumentów oraz ich zatwierdzania
Śledzenie drogi dokumentów i kontrola realizacji poleceń,
Logiczne i hierarchiczne powiązania dokumentów i informacji
Minimalny czas wyszukiwania dokumentów
Eliminacja papieru jako nośnika informacji,
Archiwizuje i zabezpiecza kopie dokumentów przed zaginięciem,
Zmniejszenie kosztów przechowywania dokumentów

 

 
 
.
Copyright (c) 2014 Infnetia